Stovner Arbeiderparti er opptatt av miljøet

Dårlig luftkvalitet og et høyt støynivå fra de sterkt trafikkerte veiene preger hverdagen til mange i vår bydel

original_1478639907_1524246

Dårlig luftkvalitet og et høyt støynivå fra de sterkt trafikkerte veiene preger hverdagen til mange i vår bydel. Med økt innflytting til bynære områder, må det forventes at så vel vår bydel som nabokommunene ekspanderer med næringsvirksomhet og bygging av flere boliger. Dette vil gi et økt press på vår bydel som grenser til flere nabokommuner. Det må derfor settes i gang tiltak som reduserer miljøbelastningen.

Forlenging av T-banen fra Ellingsrudåsen til A-hus vil være et vesentlig bidrag for å redusere biltrafikk og forurensning i den delen av vår bydel som grenser til E 6. Det må opprettes innfartsparkering ved bygrensen, ved T-banen og togstasjonene for å redusere privatbiltrafikken. Det tverrgående kollektivtilbudet må forbedres, og antall avganger må økes slik at Stovner senter og bydelsadministrasjonen blir lett tilgjengelig for alle i bydelen.

Dette gjelder også busstilbudet til Stovnerskogen sykehjem.

Stovner Arbeiderparti vil arbeide for:

Iverksettelse av tiltak for å redusere miljøbelastningen i bydelen som følge av økt trafikk fra innfartsveiene i bydelen

Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til A-hus igangsettes

Opprettelse av parkeringsplasser ved knutepunkter for kollektivtrafikken

Forbedring av kollektivtilbudet slik at befolkningen kan ta hele bydelen i bruk